Your search results

Felhasználási feltételek

Utolsó módosítás: 2017.02.01

Üzemeltető

VipIT Group Kft.

Székhely: 2600 Vác, Balassagyarmati út 25.
Adószám: 25042524-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-172171
Bank: OTP Bank
Bankszámlaszám: 11742094-20187510

I. Általános rendelkezések

1. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki az alovarda.hu-ra hirdetését tölti fel, továbbá a feltöltött hirdetésre ajánlatot tesz az alovarda.hu-n keresztül.

2. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

3. Az Üzemeltető fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az általa üzemeltetett oldal rendeltetésszerű használatával vagy az alovarda.hu szabályzatával ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül.

4. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az alovarda.hu erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

5. A Felhasználó számára az Üzemeltető a lovarda feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

A felhasználói fiók törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.

II. Az Üzemeltető felelőssége

1. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

2. Az alovarda.hu működtetését cégként a VipIT Group Kft. végzi, a továbbiakban mint üzemeltető. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az alovarda.hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel az alovarda.hu-n meghirdetett lovardákért, termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen megjelenések ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások/állatok valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a hirdetésekben feltüntetett tulajdonukat, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

3. A Felhasználó által az alovarda.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az alovarda.hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

5. Az alovarda.hu-n jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

6. Amennyiben az alovarda.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető jó-hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

7. Amennyiben az alovarda.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

III.Tiltott/jogellenes hirdetések, korlátozások

A feltöltött lovardákban nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jóerkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. Az Üzemeltető dönthet úgy, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások meghirdetését nem engedélyezi, még akkor sem, ha azok kereskedelme vagy végzése Magyarországon nem minősül tiltott tevékenységnek.

IV.Kapcsolattartás

Az alovarda.hu ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban e-mail formában fogadja az info@alovarda.hu címen. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

V.Személyes adatok védelme

Felhasználói adatbázis Az alovarda.hu szolgáltatásai a felhasználó által feltöltött hirdetés aktiválásához kötött. Az Üzemeltető a felhasználói adatbázisban a felhasználó e-mail címét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét, jelszavát, a hozzá köthető lovardákat, lovasoktatókat kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez.
Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem.

VI.Szerzői jogi rendelkezések

Az alovarda.hu a VipIT Group Kft. szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa.

Az alovarda.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az alovarda.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

  • Legfrissebb cikkek